โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

แผนยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เข็มมุ่ง ค่านิยม พ.ศ. 2563 - 2564

วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลทหารที่เป็นเลิศในการบริการทางการแพทย์
เป็นที่เชื่อมั่นของกองทัพบกและประชาชน

พันธกิจ

ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม แก่ กำลังพลทหาร ครอบครัวทหาร และประชาชนทั่วไป
อย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพโดยการพัฒนาด้านการสร้างเสริม สุขภาพ และป้องกันโรคอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ให้บริการทางการแพทย์เป็นเลิศ พัฒนาระบบ บริการทางการแพทย์ในโรคอุบัติใหม่และกลุ่ม โรคสำคัญ เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัย เป็นที่เชื่อมั่นของผู้รับบริการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างเสริมสมรรถนะองค์กร พัฒนาขีด ความสามารถขององค์กรให้บรรลุภารกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เข็มมุ่ง

1.การจัดการกับโรคอุบัติใหม่และการดำเนินงานในภาวะชีวิตวิถีใหม่ ( New Normal )
2. 2P Sefety มาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัย
       1.การผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิดตำแหน่ง ผิดหัตถการ
2.การติดเชื้อที่สำคัญในสถานพยาบาลตามบริบทขององค์กร
3.บุคคลกรการติดเชื้อจากการปฏิบัติหน้าที่
4.การเกิด medication error และ adverse drug event
5.การให้เลือดผิดคน ผิดหมู่ ผิดชนิด
6.การระบุตัวผู้ป่วยผิดพลาด
7.การรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ/พยาธิวิทยา คลาดเคลื่อน
8.ความคาดเคลื่อนในการวินิจฉัยโรค
9.การคัดกรองที่ห้องฉุกเฉิน คลาดเคลื่อน

ค่านิยม

มุ่งมั่นพัฒนา พาสู่การเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ