โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

เรื่องน่ารู้

แบบบันทึกประวัติสุขภาพบุคลากร รพ.ค่ายจิรประวัติ

กรุณากรอกข้อมูลผ่าน QR CODE

กรุณาตอบแบบสอบถามและประสานงาน
พ.ต.หญิงศรัณย์พร เภารัตน์ โทร 098-7472518
เพื่อนัดทำทะเบียนประวัติและอบรมบุคลากรใหม่ รพ.ค่ายจิรประวัติ ในวันเวลาราชการ

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ